• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Muránska Huta v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy v roku 2018 zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

                                                    muranskahuta@stonline.sk

V Muránskej Hute, 23.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 23.08.2018

Obec Muránska Huta

                                                                                           OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov  
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec Muránska Huta podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oznamuje, že ku dňu zverejnenia oznámenia o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí je v Obci Muránska Hute  179 obyvateľov.

V Muránskej Hute, 14.08.2018               ,

                                     podpis                                                                    

          odtlačok pečiatky obce

Obec Muránska Huta

                                                                                               OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo  v Muránskej Hute zákona podľa § 166 č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 88/2018 zo dňa 27.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo  v Muránskej Hute bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť  v jednom volebnom obvode.

V Muránskej Hute, 14.08.2018               ,

                                     podpis                                                                        

          odtlačok pečiatky obce

      Obec Muránska Huta

                                                                                             OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu starostu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo  v Muránskej Hute zákona podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 88/2018 zo dňa 27.06.2018 určilo výkon funkcie starostu obce Muránska Huta pre nové volebné obdobie r. 2018 -2022 v rozsahu 0,8.

V Muránskej Hute, 14.08.2018               ,

                                     podpis                                                                        

          odtlačok pečiatky obce

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Ing. Róbert Ševčík, starosta Obce Muránska Huta, v zmysle § 169, ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem za zapisovateľa miestnej volebnej komisie Obce Muránska Huta, pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018

Janku Hrbálovú, Okružná 25/24, Revúca

   Kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť

Elene Žiakovej

Kontakt:

Telefón: 0902 162 324

email: muranskahuta@stonline.sk

adresa: Muránska Huta č. 20

V Muránskej Hute, 30.08.2018

                                                                                                                             Ing. Róbert Ševčík

                                                                                                                              starosta obce

Oznam

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín v obci Muránska Huta

   Podľa § 171 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Muránska Huta Janke Hrbálovej Ocu Muránska Huta v pracovnej dobe.

V prípade neprítomnosti na adresu: Elena Žiaková, Muránska Huta č.20

   Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dni predo dňom konania volieb.

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je

utorok 11.9.2018 v čas e od 8.00 hod. do 24.00 hod.

   Kandidátne listiny, ktoré neboli doručené v ustanovených spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/? volby-oso2018⊂or=263840

V Muránskej Hute, 30.08.2018

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie vo obci Muránska Huta

   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t.j. do 11.09.2018

   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na adresu: muranskahuta@stonline.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

   Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/? volby-oso2018or=263840

V Muránskej Hute, 30.08.2018


                                                     ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v Muránskej Hute

Obec - Mesto - Mestská časť1) Muránska Huta uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Marián Ďurčík, 41 r., Manažér záhradníctva UK, Slovenská národná strana

2. František Gombaský, 48 r., SZČO, Slovenská národná strana

3. Matúš ChlebovičBc., 28 r.,záchranár, Slovenská národná strana

4. Juraj Lukáš, 54 r., mechanik, nezávislý kandidát

5. Vladimír Sedlák, 46 r., nezamestnaný, Slovenská národná strana

6. Marian Szentandrassi, 50 r., Oblastný manažér Slovensko, nezávislý kandidát

7. Zdenko Zajac, 21 r., koordinátor výroby, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí .....5..... poslancov.

V

Muránskej Hute

Dátum:

28.09.18

podpis

odtlačok pečiatky obce


1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.                                                     ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce -primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Muránska Huta

Obec - Mesto - Mestská časť1) Muránska Huta uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Boris Ivančík, 59 r., sústružník, SMER - sociálna demokracia

2. Marian Szentandrassi, 50r., Oblastný manažér Slovensko, nezávislý kandidát


V Muránskej Hute, dňa: 28.09.2018


podpis

odtlačok pečiatky obce


1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa