• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Muránska Huta v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy v roku 2018 zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

                                                    muranskahuta@stonline.sk

V Muránskej Hute, 23.08.2018

Ing. Róbert Ševčík, starosta obce 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 23.08.2018

Obec Muránska Huta

                                                                                           OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov  
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec Muránska Huta podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oznamuje, že ku dňu zverejnenia oznámenia o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí je v Obci Muránska Hute  179 obyvateľov.

V Muránskej Hute, 14.08.2018               ,

                                     podpis                                                                    

          odtlačok pečiatky obce

Obec Muránska Huta

                                                                                               OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo  v Muránskej Hute zákona podľa § 166 č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 88/2018 zo dňa 27.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo  v Muránskej Hute bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť  v jednom volebnom obvode.

V Muránskej Hute, 14.08.2018               ,

                                     podpis                                                                        

          odtlačok pečiatky obce

      Obec Muránska Huta

                                                                                             OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu starostu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo  v Muránskej Hute zákona podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 88/2018 zo dňa 27.06.2018 určilo výkon funkcie starostu obce Muránska Huta pre nové volebné obdobie r. 2018 -2022 v rozsahu 0,8.

V Muránskej Hute, 14.08.2018               ,

                                     podpis                                                                        

          odtlačok pečiatky obce

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Ing. Róbert Ševčík, starosta Obce Muránska Huta, v zmysle § 169, ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem za zapisovateľa miestnej volebnej komisie Obce Muránska Huta, pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018

Janku Hrbálovú, Okružná 25/24, Revúca

   Kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť

Elene Žiakovej

Kontakt:

Telefón: 0902 162 324

email: muranskahuta@stonline.sk

adresa: Muránska Huta č. 20

V Muránskej Hute, 30.08.2018

                                                                                                                             Ing. Róbert Ševčík

                                                                                                                              starosta obce

Oznam

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín v obci Muránska Huta

   Podľa § 171 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Muránska Huta Janke Hrbálovej Ocu Muránska Huta v pracovnej dobe.

V prípade neprítomnosti na adresu: Elena Žiaková, Muránska Huta č.20

   Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dni predo dňom konania volieb.

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je

utorok 11.9.2018 v čas e od 8.00 hod. do 24.00 hod.

   Kandidátne listiny, ktoré neboli doručené v ustanovených spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/? volby-oso2018⊂or=263840

V Muránskej Hute, 30.08.2018

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie vo obci Muránska Huta

   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t.j. do 11.09.2018

   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na adresu: muranskahuta@stonline.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

   Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/? volby-oso2018or=263840

V Muránskej Hute, 30.08.2018
Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa