• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór Obce Muránska Huta

 14.01.2019

                                                          Obec Muránska Huta

Obecný úrad, Muránska Huta č.2, 049 01 Muráň 1

číslo spisu: 2019/12

                                             VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTRÓRA OBCE

                                                                            O B E C    M U R Á N S K A    H U T A

                                                                       a Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute

                                                                                               v y h l a s u j e

                                                                                  V ý b e r o v é k o n a n i e

                                                                                               na funkciu

                                                                      HLAVNÝ KONTRÓROR OBCE MURÁNSKA HUTA

V zmysle § 18a ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Muránska Huta.

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Muránska Huta

v termíne do 22.02.2019 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na adresu Obec Muránska Huta, 094 01 Muránska Huta č. 2 najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 08.02.2019 do 15.30 hod.


Zverejnené na www.muranskahuta.ou, vyvesené na úradnej tabuli na budove ocu


V Muránskej Hute dňa: 14.01.2019

Uznesenie č. 14/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obce Muránska Huta,

zo dňa 11.01.2019

K bodu 8: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute

A. vyhlasuje

v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Muránska Huta na 22.02.2019 15:00 v zasadačke obecného úradu.

B. určuje:

1. predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

 • kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 • bezúhonnosť

 • spôsobilosť na právne úkony

2. náležitosti písomnej prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 • úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní

 • profesijný životopis

 • informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,087% úväzku, t.j. 3,5 hod. týždenne

4. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do

práce, týmto dňom je 01.03.2019.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na adresu Obec Muránska Huta,

094 01 Muránska Huta č. 2 najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 08.02.2019 15:30 hod.

C. schvaľuje

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

 1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním

 2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na

vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Muránskej Hute v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

 1. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí

 2. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný.

D. zriaďuje

komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení z poslancov: František Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, Marian Ďurčík a Janka Hrbálová pracovníčka Obecného úradu, ktorá o výsledku spíše zápisnicu. Zápisnicu podpíšu všetci prítomní. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 15.02.2019.

Táto komisia bude plniť aj funkciu volebnej komisie.

E. ukladá obecnému úradu

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.

Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Muránskej Hute, tel.: 058/ 449 41 24 počas úradných hodín.

Marián Szentandrassi starosta obce

Muránska Huta, 11.01.2019


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa