Muránska Huta rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu.

Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


Obecné zastupiteľstvo Muránska Huta

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Muránska Huta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Muránska Huta na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta má 5 poslancov.

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Poslanec je oprávnený :

 • najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy,     podnety a pripomienky
 • interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových,  príspevkových  organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v  obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
 • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce
 • ​požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

​Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute zriadilo na obecnom zasadnutí tieto komisie :

 • Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

            - predseda komisie : Bc. Tereza Sládečková
            - členovia komisie :  Juraj Lukáš,  Jaroslav Šuhaj ( vzdanie sa poslaneckého mandátu) 

 • Komisia  pre kultúru, šport a vzdelávanie  mládeže 

            - predseda komisie :  Elena Žiaková
            - členovia z poslaneckého zboru : Jaroslav Šuhaj,( vzdanie sa poslaneckého mandátu)                Jaroslav Spišák, Bc.Tereza Sládečková
            - členovia mimo poslaneckého zboru :                                                                                                          Bc. Matúš Chlebovič,  Mgr.Andrea Levešová, Danka Spišáková, Zuzana Spišáková                                                                           

                             

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: