Muránska Huta rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
Darovanie pozemku Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Mária Chorendžáková
0.00 €
aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľnícke služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajucich fyzických osôb Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
129.49 €
zaplatenie finančných prostriedkov za vypracovanie pripomienok advokátskou kanceláriou Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Mesto Tisovec
53.45 €
ročný aktualizačný poplatok od roku 2020 1.licencia s termínovou viayanosťou Zmluvy 5 rokov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
65.00 €
ročný aktualizačný poplatok od roku 2020, 2021 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
35.00 €
zmluva o zakúpení reťazovej píly Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Peter Mikšik
70.00 €
úrazové poistenie uchádzačou o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľnícke služby právnickej osobe Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
prenájom plochy pre inštaláciu stožiaru a antén spoločnosti Slovanet Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
15.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
95.00 €
o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu" Pomôž svojej obci" Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
57.54 €
je aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení praxe. Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zhotoviť webovú stránku obce Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: webex media s.r.o.
51.60 €
OOCR GEMER Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: ADLUNI COMPANY L.T.D
3500.00 €
výmena a rekonštrukcia svietidiel verejného osvetlenia v časti Predná Hora Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: TIPLUX s.r.o.
9108.00 €
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 372 kat. územia Muránska Huta ako dom č. súpisné 2 , postavený na parcele registra „C“ č. 474 o výmere 809 m2. Celková výmera podlahovej plochy nebytových priestorov je 380 m2. 2. Predmetom nájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. bode 1. zmluvy pozostávajúci z 2 miestností na prízemí sklad a predajňa potravín celková výmera podlahovej plochy prenajímaných nebytových priestorov je 66 m2. Pôdorysné vymedzenie predmetu nájmu je obsiahnuté v prílohe č. 1 zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť Odb.: Zdenko Zajac
Dod.: Obec Muránska Huta
69.13 €
prenájom rohoži pravidelne vymieňanie , čistenie Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
0.51 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
konzultačné a poradenské služby pri zabezpečení kompetencií a povinností obce Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Ján Profant
10.00 €
systém triedeného zberu v obci Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0.00 €
dodatok ku kontrole/auditu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: R-PROJECT INVEST , s.r.o.
0.00 €
poskytnutie fin. podpory - Nadýchnime sa zdravia Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron
700.00 €
kúpa nehnuteľnosti budova s.č. 109 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Kajla Tomáš
32000.00 €
poskytnutie fin. dotácie na rok 2019 - Podpora na rozvoj cestovného ruchu v regiéne BBSK- Nákup záhradných lavíc KVETA, záhradných stolov PARK Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1200.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
podniková kolektívna zmluva Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVES Slovenský odborový zväz verejnej správy
0.00 €
úrazové poistenie 01.05.2019-30.04.2020 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
Úrazové poistenie 01.04.2019 - 30.09.2019 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
Úrazové poistenie 01.04.2019 - 31.03.2020 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
Úrazové poistenie 01.04.2019 - 31.04.2020 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
36.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
vydanie debetnej platobnej karty Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Aktiv Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
úprava ceny za poskytnuté služby od 1.4.2019 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Bratner Gemer s.r.o.
0.00 €
úprava vzájomných práv pri spracúvaní os. údajov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Pavol Zapletal
0.00 €
spracovanie osobných údajov získaných Kamerovým systémom Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
0.00 €
banka sprístupní účty prostredníctvom Elektronickej služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
vydanie Platobnej karty k účtu SK92 0900 0000 0051 4290 6628 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Sociálny fond Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Rezervný fond Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
spracúvanie osobných údajov katastrálny operát Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: MAPA Slovakia Digital , s.r.o.
420.00 €
zmena lehoty na čerpanie Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
175.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: JUDr. Jozef Sotolár - advokát
1260.00 €
je vykonávanie prác zimnej údržby - odhrnanie snehu v časti Predná Hora Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Rastislav Szentandrassi
35.19 €
na dodanie prác zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Muránska Huta odhŕňanie snehu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Jaroslav Šuhaj
29.07 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting spol.s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
276.00 €
spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
zriadenie Elektronickej služby Business24 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
vykonávať audítorské služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Cibulová Daniela
500.00 €
zriadenie záložného práva k Zálohu v prospech Banky Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
70500.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
70500.00 €
Balik biznis linka M Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovak Telekom
20.00 €
poskytnutie účtu Komunal v kombinácii bankových produktov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Sporobusiness -dotácie Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovenská sporiteľňa , a.s.
0.00 €
je úprava zmluvných podmienok práv a povinnosti Zmluvných strán Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
úprava postupu, práv a povinností pri určení zodpovednej osoby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o.
0.00 €
úrazové poistenie 01.02.-31.07.2018 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
vizualizácia katastra Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: MAPA Slovakia Digital , s.r.o.
300.00 €
Mobilný Internet M Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Slovak Telekom
99.00 €
zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky.... Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Bratner Gemer s.r.o.
0.00 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
152.10 €
ročné poistenie RA548AP Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
100.75 €
Šnekový sypač Beilhack a Radlica Beilhack Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Dionýz Csizmazia
4200.00 €
kúpa motorového vozidlo - Multicar M25 4x4 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Dionýz Csizmazia
4800.00 €
poskytovať olnenia uvedené v tomto článku Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
rekonštrukcia strechy Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: BaM Stolárstvo
17901.85 €
predaj pozemku c 384, C 604/5 Odb.: Alena Mullárová
Dod.: Obec Muránska Huta
467.28 €
vykonanie nestranne štatutárny audit ročnej individuálnej účtovnej uzávierky Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Cibulová Daniela
500.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy - budova Pož. zbrojnica Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
0.00 €
dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0.00 €
Zmluva o elektonickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Alena Mullárová
Dod.: Obec Muránska Huta
0.00 €
použitie hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SOZA SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ
44.40 €
Autorské práva Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
predaj pozemku p.č.604/5, 384 Odb.: Alena Mullárová
Dod.: Obec Muránska Huta
468.27 €
predaj pozemku Odb.: František Gombaský
Dod.: Obec Muránska Huta
525.00 €
Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: webex media s.r.o.
390.00 €
Dodanie a montž infraštruktúry širokopásmového internetu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
180000.00 €
Zhotovenie Diela- stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
70490.11 €
predaj pozemku Odb.: František Gombaský
Dod.: Obec Muránska Huta
525.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
219.38 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
100.75 €
vyhotoviť žiadosť o nenávratný fin príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting spol.s.r.o.
120.00 €
vyhotovenie projektu - Program rozvoja vidieka SR2014-2020 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting spol.s.r.o.
896.00 €
zimná údržba- odhŕňanie snehu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Rastislav Szentandrassi
25.89 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Muránska Huta Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: R-PROJECT INVEST , s.r.o.
1440.00 €
PPA zabezpečí poskytnutie NFP Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
projekt: Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu. Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
81534.00 €
poistenie majetku PO pd 1.10.2015 do 31.12.2020 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Union poisťovňa,a.s.,
53.39 €
úrazové poistenie Ištván Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
10.08 €
Osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom finančného príspevku z EU fondov. - Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Poskytnutie reklamných priestorov, Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
5400.00 €
Darovanie finančných prostriedkov na projekt v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 – výstavba kamerového systému v Obci. Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
12105.60 €
Blankozmenka Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
81534.00 €
dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
96844.80 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Peter Mikolaj
Dod.: Obec Muránska Huta
50.00 €
servis výpočtovej techniky Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: PANET I.T, s.r.o.
0.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Slavomíra Mikolajová
Dod.: Obec Muránska Huta
50.00 €
zrušenie zmluvy o dielo č.290415-MST-1 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting,spol. s.r.o.
0.00 €
vykonať externý manažment projektu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
830.00 €
vyhotovenie diela - rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting spol.s.r.o.
996.00 €
vykonávanie zimnej údržby - odhŕňanie snehu v obci Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Jaroslav Šuhaj
25.89 €
Betónové oplotenie Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: PROFIL INVEST s.r.o.
1523.80 €
požiarno-bezpečnostné služby Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Pavol Zapletal
20.00 €
predaj pozemku Odb.: Mária Buliščáková
Dod.: Obec Muránska Huta
42.00 €
darovanie sumy Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVANET, a.s.
22500.00 €
Blankozmenka Odb.: Všeobecná úverová banka a.s.
Dod.: Obec Muránska Huta
0.00 €
záložné právo Odb.: Všeobecná úverová banka a.s.
Dod.: Obec Muránska Huta
150000.00 €
úver Odb.: Všeobecná úverová banka a.s.
Dod.: Obec Muránska Huta
150000.00 €
predaj pozemku Odb.: Ing. Valéria Hromadová
Dod.: Obec Muránska Huta
13.94 €
predaj pozemku p.č.C 798/2 TTP Odb.: Jaroslav Šuhaj
Dod.: Obec Muránska Huta
115.00 €
pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
0.00 €
poskytnutie údajov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Geografický a kartografický ústav
0.00 €
Betónové oplotenie Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Profit Invest Slovakia s.r.o.
1278.60 €
predaj pozemku Odb.: Mária Buliščáková
Dod.: Obec Muránska Huta
42.00 €
vecné bremeno Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Muránska Huta
300.00 €
oprava miestnych komunikácií v obci Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: BITUNOVA spol.s.r.o.
2955.00 €
zabezpečenie auditu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Cibulová Daniela
415.00 €
kúpa olejomalieb Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Mgr. Miroslav Sklenárik
150.00 €
práca hlavného kontrolóra obce Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ing. Ján Piatko
90.00 €
kúpa pozemkov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: OLÚP n.o. Predná Hora
165.87 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
97.75 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
233.16 €
poistenie čelného skla motorových vozidiel Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
44.10 €
poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Geografický a kartografický ústav
18.00 €
servis a údržba výpočtovej techniky Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Patrik Pánik
70.00 €
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Premier Consulting,spol. s.r.o.
0.00 €
Prenájom pozemku - záhrada Odb.: František Gombaský
Dod.: Obec Muránska Huta
0.01 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
300.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa